Marie-Claire Cronstedt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Ansök om bidrag

Integritetspolicy


Anslagspolicy

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom områdena ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser samt stödja undervisning och utbildning inom dessa områden.
Bidrag till resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader beviljas normalt inte. Ej heller beviljas bidrag till enskilda personer utöver Stiftelsens stipendiegivning till forskare/doktorander inom Stiftelsens forskningsändamål.

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag ges inte i normalfallet. Inga anslag ges heller till målforskning som är knuten till enskild företagsamhet.


Utbetalning av bidrag

För utbetalning av beviljade medel samt redovisning av medlen gäller följande krav:

  • För utbetalning emotses rekvisition med uppgift om mottagarkonto. För bidrag som täcker kostnader över fördelas utbetalningarna över tiden.
  • Om inte de beviljade medlen skall användas och rekvireras över flera år gäller som huvudregel att 80% av det beviljade beloppet betalas ut vid projektstart och resterande 20% efter erhållen rapport.
  • Bidragsmedlen måste hos bidragstagaren hållas åtskilda på ett särskilt konto.
  • Användandet av medlen skall redovisas årligen tillsammans med kopia av kontoutdrag.
  • Om hela det beviljade beloppet inte används till anvisat projekt, skall resterande medel återbetalas till Marie-Claire Cronstedts Stiftelse. Detsamma gäller om det visar sig att medlen använts till annat än sådant som bidraget beviljats för.

Kontakt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Box 5026
102 41 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com