Marie-Claire Cronstedts pris delas för första gången ut hösten 2020. Priset består av en förtjänstmedalj, ett diplom och 100 000 kronor, och överlämnas av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid WWFs årliga höstmöte. Priset ska belöna "utomordentlig gärning inom Marie-Claire Cronstedts stiftelses verksamhetsfält av bestående värde". Det kan delas ut till såväl forskare och lärare som personer med annan verksamhetsbakgrund.

Syftet med Marie-Claire Cronstedts pris är att uppmärksamma särskilda insatser på riksnivå inom områdena ekologi, faunavård, djurvälfärd eller hushållning med naturresurser, som syftar till att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur såväl på land som i vatten. De särskilda insatserna kan omfatta framsynt vetenskaplig forskning i Sverige men även berömvärda gärningar inom undervisning, utbildning eller annat arbete rörande nämnda områden.

Nominering

Nominering till priset ska göras på en särskild blankett som kan laddas ner här

Fyll i uppgifterna i blanketten och skicka den med e-post till angiven adress. Nomineringen måste ha ankommit senast den 1 april för att tas med i nomineringsprocessen. Pristagaren utses av Marie-Claire Cronstedts Stiftelsens styrelse, i samarbete med en expertgrupp som granskar inkomna nomineringar.

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 Stockholm

Tel 08-20 22 40
Fax 08-20 58 55
mccstiftelse@billandreasson.com